І. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. За да може да ползува предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната достъпна в реално време (on-line) електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите Общи условия.
1.1. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от електронната форма на ОПЕРАТОРА данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна.
1.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или не са отразени промени при настъпване на промяна в срока по предходната алинея, след узнаване на този факт, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІ. ИМЕЙЛ АДРЕС И ПАРОЛА
2. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва имейл адрес и парола. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до съдържанието на уебсайта на ОПЕРАТОРА.
2.1. ОПЕРАТОРЪТ не проверява и не носи отговорност:
2.1.1 за истинността на имейл адреса и данните, посочени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
2.1.2 за това дали имейл адресът засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своя имейл адрес и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на имейл адреса и паролата.
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на имейл адреса и паролата си.
2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА в случай на консумиран неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ОПЕРАТОРА при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги.
3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от ОПЕРАТОРА услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на ОПЕРАТОРA, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;
- съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
- съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание;
- чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
- нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
- нарушаващи други законови забрани, установени с императивни норми.
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги:
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми ОПЕРАТОРА за отстраняването им;
- да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание pop-up-ове, blind links и други подобни).

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
4. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползуване на услугата. ОПЕРАТОРЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяната услуга. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. ОПЕРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от ОПЕРАТОРА.
4.1. ОПЕРАТОРЪТ има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ОПЕРАТОРА или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5. Със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил съгласие за обработка на личните му данни.
5.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
5.2. ОПЕРАТОРЪТ полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. ОПЕРАТОРЪТ е администратор на лични данни по смисъла на закона.
5.3. Той отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
5.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, ОПЕРАТОРЪТ ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
5.5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от ОПЕРАТОРА за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на потребителя, изразено при регистрацията или изпратено впоследствие на следния e-mail адрес: info@carendar.com
5.6. ОПЕРАТОРЪТ има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
5.7. Описаните по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ОПЕРАТОРА.
5.8. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, в случай че попълнените данни от ПОТРЕБИТЕЛЯ са неверни и с това той е нанесъл вреда на трето лице.
5.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право чрез използуване на потребителското си име и парола на достъп до събраната за него при регистрацията информация, съхранявана в клиентския му профил. Той има право да нанася корекции в тази информация при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
6.1. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ОПЕРАТОРА, дори ако не е било получено.
6.2. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
6.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
6.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, като приложимо ще бъде винаги българското право.